MEGBÍZÁSI szerződés minta

Alkusz megbízási szerződés   (Ügyfél meghatalmazás /alkuszi megbízás/ igényfelmérő és egyeztető lap) MINTA!

Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 11. I/2., Cg.:20-09-067251, adószám: 13715522-2-20

Felettes szerv: PSZÁF, regisztrációs szám: 206070601967 tel./fax(93)311986

e-mail: info@bankoffice.hu

www.bankoffice.hu

Alulírott: (név)   képviseli:

Szül.:                                                                                           an.:

Cím:                                                                                             telefon:

Igazolvány:                                                                                            adószám:      


1.továbbiakban Ügyfél és Megbízó, a mai napon:                                                      (kelt) meghatalmazom és megbízom:

A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t – (továbbiakban megbízott Alkusz) és annak képviselőjét:

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         (üzletkötő neve)

hogy biztosítási, pénztári, vagy hitelintézeti ügyeim intézését – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény szerint- szerződéseim előkészítését, létrehozását és meglévő biztosításaim karbantartását kizárólagos joggal* lássa el!

Kifejezetten megbízom és felhatalmazom az Alkuszt, hogy jelen nyilatkozatommal megegyezően helyettem és nevemben eljárjon:

- hitelkérelem elkészítése, továbbítása,

- biztosítási szerződés megkötése,

- személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatás megismerésével és tudomásul vételével kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele

- adott hitel-, vagy biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb nyilatkozatok megtétele,

- esetleges kárrendezésben való közreműködés,

- biztosítási szerződés gondozása tárgyában.


2. A megbízott Alkusz a biztosítási szerződések tárgyában független biztosításközvetítő-ként jár el. A megbízott Alkusz a törvénynek megfelelően a következő igényfelmérést végezte és írásban rögzítette ügyfele nyilatkozata alapján:


O Új szerződés létrehozására irányuló        ajánlatszám, kötvényszám:

O Meglévő szerződés kezelésére vonatkozó (4. pont) megbízás.


3.Termék

Ο élet-, vagy balesetbiztosítás                O kötelező gfb biztosítás        Ο casco biztosítás

Ο lakás/társasház biztosítás                   O vagyon- vagy felelősség biztosítás

Ο pénztári termék:magánnyugdíj pénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztár

Ο Banki termék: jelzáloghitel termék, személyi hitel termék, gépjármű hitel

Ο egyéb:…….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….


4. A biztosítási, pénztári vagy banki termékigények meghatározása után a megbízott Alkusz szakmai hozzáértése és tapasztalata alapján ajánlatot kér(t) vagy a hatályos díjtáblák alapján kalkulál(t) a figyelembe vehető partnereitől. A kiválasztott ajánlatokat összehasonlítja, tartalmukat a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi konstrukciók szerint bemutatja és ezek alapján a megbízott Alkusz javaslatot tesz a szerinte legmegfelelőbbre, s közülük az alábbit választja az Ügyfél: 


O Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ο Allianz-Hungária Biztosító Zrt. Ο AXA Biztosító Zrt. Ο Chartis Biztosító Zrt.

Ο CIG Közép-európai Biztosító Zrt.  Ο Generali-Providencia Biztosító Zrt. Ο Groupama-Garancia Biztosító Zrt. Ο K&H Álatalános Biztosító Zrt. Ο Mapfree Biztosító Zrt. Ο Signál Biztosító Zrt. Ο Uniqa Biztosító Zrt.  Ο egyéb ……………..


5. Jelen megbízás alapján kérem a biztosítót, hogy az itt megjelölt, már élő, de eddig más által kezelt szerződéseimet a Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó  Kft. kezelésébe adni szíveskedjen, annak feladataival és díjazásával együtt. A meghatalmazás az alábbi élő szerződésekre vonatkozik:

biztosító / módozat
szerződészám


 

 


 


6.Jelen aláírással elismerem, hogy ezen szerződést elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, valamint  azt, hogy az aláírt dokumentumból 1 példányt átvettem.

Új szerződés megkötése esetén a kiválasztott biztosítóról szóló tájékozatót és annak részletes terméktájékoztatóját átvettem. Az adott ajánlatokat kielégítő mennyiségűnek ítéltem. Az Ügyfél és a megbízott Alkusz megállapodik, hogy az Ügyfél által tett valótlan vagy téves nyilatkozatokból, vagy a szükséges dokumentumok hiánypótlásának elmulasztásából eredő károkért és következményekért az Alkusz felelősséggel nem tartozik! Ügyfél az ajánlattételkor és a biztosítási szerződés tartama alatt köteles a megbízott Alkusznak a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni minden olyan adatot, tényt, változásokat, amelyek a biztosítási, pénztári vagy banki szerződést érintik.


7. A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft. a 2003. évi  LX tv. 37 §-nak megfelelően tájékoztatta ügyfelét: az ügyfél aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a tájékoztatót átvette.

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ügyfél/Meghatalmazó                                                                                              megbízott alkusz - üzletkötő aláírása

Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft.


8.A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi  Tanácsadó  Kft. a 2003. évi  LX tv. 37 §-nak megfelelően tájékoztatja ügyfelét:


A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélye alapján, és annak ellenőrzése alatt dolgozik. Engedély száma: E-II-345/2007.  A PSZÁF a társaságunk szakmai felügyeltét is ellátja és esetleges panaszával is ide fordulhat.


A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft. mint alkusz, független biztosításközvetítő, cégszerű jegyzésére annak ügyvezetője, Kovács István Balázs jogosult. Jelen Megbízást az Alkusz nevében eljáró megbízott joghatályosan aláírhatja!

Az Alkusz a „független biztosításközvetítői műhiba” elkövetésekor felelősségre vonható. A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft. a  2003. évi LX törvényi szabályozásnak megfelelően rendelkezik szakmai felelősség biztosítással. Szakmai felelősségbiztosításunkat  a  Generali-Providencia Biztosító Zrt. kezeli. Kötvényszám: 95617114900743700


Az Alkusz teljes felelőséggel tartozik alkalmazottai és megbízott képviselői által az Ügyfélnek okozott kárért. Az Alkusz megbízottjainak fényképes, sorszámos igazolványt bocsát ki, és nevük elérhető a https://fogado.pszaf.hu/regiszter/ oldalon az „ügynök regiszterben”. Kérjük ügyfelünket, kérje el munkatársunk igazolványának bemutatását az első találkozás alkalmával, vagy ellenőrizze, hogy cégünk nevében jogosultan jár-e el!

Az Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet, és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatinak a biztosító nevében való joghatályos fogadására, így a biztosítási szerződés felmondásának fogadására sem. Az Ügyfél jognyilatkozatai a biztosítóval szemben a biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a biztosító tudomásszerzésének!  

Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó (és a Ptk 537§ (2) szabályozott) 15 napos kockázat elbírálási határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik.


A Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft-t és annak képviselőjét a tudomására jutott és az ügyfél személyes körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint szerződéseire vonatkozó adatok tekintetében (biztosítási titok) titoktartási kötelezettség terheli.


8.1.A megbízás kiterjed a biztosítási (pénztári-, banki-) szerződések létrehozására, - jelen megbízás birtokában a biztosítási ajánlat ( és mellékletek) ügyfél helyett történő aláírására – esetleges kárügyekben a megbízó képviseletére, valamint a megbízó biztosítási szerződéseinek állománykezelésére. A megbízott Alkusz a megbízást elfogadja. Jelen szerződés a biztosítási jogviszonyt nem érinti. Az abból eredő jogok és kötelezettségek továbbra is a biztosítási szerződés alanyait illetik és terhelik.


8.2.A megbízás alapján az Ügyfél kéri a Biztosítót, hogy az érintett szerződések kezeléséhez szükséges minden információt a  Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó  Kft., mint -megbízott Alkusz- részére szíveskedjen megadni, valamint az aláírás dátumától állománykezelőként feltüntetni! Az Ügyfél nem járul hozzá azonban ezen információk kiadásához más részére. Az Ügyfél a megbízott Alkusz irányában felmenti a Biztosítót a titoktartási kötelezettség alól.


Meghatalmazó ügyfél kijelenti, hogy jelen meghatalmazás hatálya alatt a tárgyban más közvetítőnek, biztosítási tanácsadónak vagy alkusz cégnek meghatalmazást nem ad ki. A meghatalmazó Ügyfél kijelenti, hogy a biztosítást jelenleg kezelő biztosítás közvetítőtől a kezelésre vonatkozó jogosultságot és meghatalmazást visszavonja!


8.3.A megbízás visszavonásáról az Ügyfél írásban köteles értesíteni az Alkuszt. A beérkezett felmondást követően az ügyfél jogosult mást megbízni az újonnan létrejövő szerződései létrehozására és kezelésére. Ha jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, a szerződést bármelyik fél írásban jogosult indoklás nélkül felmondani 60 napos felmondási idő figyelembe vételével a naptári év végére. Amennyiben a naptári év vége előtt 60 nappal a felmondás nem érkezik meg a másik félhez, a felmondás hatálya a következő év végén áll be.


8.4.Az Ügyfél jelen megbízással hozzájárul ahhoz, hogy a megbízott Alkusz a személyes és különleges adatait -a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával kapcsolatos a szerződés érvényességének ill. az érvényesség lejártával- a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig nyilvántartsa és kezelje. A megbízott Alkusz jogosult az Ügyfél kockázatait kezelő Biztosítóhoz való adattovábbításra, ha az a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tarásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet.


8.5.Jelen meghatalmazás az Ügyfél részére költségterhet nem jelent! Az Ügyfél biztosítási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért a megbízott Alkusz külön megbízási díjat nem számít fel.

Az Alkusz azonban kártérítést követelhet az Ügyféltől a szerződésszegésből eredő jutalékveszteség, de minimum 20.000 Ft mértékéig, ha jelen szerződést az ügyfél megszegi.

Jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármely vita esetén, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, megszegésével, megszűntetésével, érvényesítésével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkezik, a Felek alávetik magukat a Zala Megyei Bíróság vagy a Nagykanizsai Bíróság kizárólagos illetékességének.


* A szerződésben megfogalmazott kizárólagos jogtól a szerződő felek közös megegyezéssel eltérhetnek.


Kovács István Balázs

ügyvezető igazgató

Magyar Bankoffice Független Pénzügyi Tanácsadó Kft.

www.bankoffice.hu

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 11. I/2., Cg.:20-09-067251, adószám: 13715522-2-20

Felettes szerv: PSZÁF, regisztrációs szám: 206070601967 tel./fax(93)311986

e-mail:info@bankoffice.hu